5 องค์ประกอบหลักทางการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วน

ธุรกิจประเภทพอท บุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วนที่เน้นการตลาดให้ความสำคัญกับการวางรากฐานแผนการตลาดในเรื่องมโนทัศน์การตลาด เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้าที่ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภครายใหม่ และปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

องค์ประกอบทางการตลาดพอทบุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วน

 1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อ (อุปสงค์)

  • ความจำเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทำให้บุคคลต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของร่างกาย 
  • ความต้องการ เป็นรูปแบบหนึ่งของความจำเป็นที่พัฒนามาจากความจำเป็นขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู้สึก ที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะได้รับการตอบสนองความพอใจ ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความจำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าและบริการ
  • ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภค โดยมีอานาจซื้อหรือมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้นๆ 

2. ธุรกิจต้องเสนอผลิตภัณฑ์ (product) ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วน เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจนำออกเสนอขายแก่ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องศึกษาและวางแผน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทำให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อาจเป็นสิ่งที่มีลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเรียกว่าสินค้า (good) และรวมถึงบริการ (services) ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอขาย 

3. ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีคุณค่า (value) 

เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า หรือราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อ และความพึงพอใจของลูกค้า (satisfaction) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่นั้น ย่อมคำนึงถึงคุณค่าของสินค้าประเภทพอท บุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วน ตลอดจนความพึงพอใจที่มีนั้นด้วย 

4. ผลิตภัณฑ์จะมีการแลกเปลี่ยน (exchange) และการติดต่อธุรกิจ (transation) บุคคลจะได้รับผลิตภัณฑ์สองวิธีด้วยกัน คือ

  • การแลกเปลี่ยน (exchange) เป็นกิจกรรมที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากบุคคลหนึ่ง โดยการเสนอสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการตอบแทน 
  • การติดต่อธุรกิจ ประกอบด้วยการทำการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย ในที่นี้ได้แก่ ฝ่ายผู้ขาย และผู้ซื้อ การติดต่อธุรกิจ

5. การตลาด

คือ เป็นกระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพทั้งหมดที่มีความจำเป็น และความต้องการผลิตภัณฑ์ มีความเต็มใจและความสามารถที่จะแลกเปลี่ยน โดยใช้เงินในการจ่ายซื้อความพึงพอใจ

อย่างไรก็ตาม การตลาด ถือเป็นหน้าที่ของธุรกิจประเภทพอท บุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วน เพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในทางที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ